Wyślij zapytanie
[contact-form-7 id="608" title="Formularz - sidebar"]

Upadłość

Upadłość

Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość dłużnika Laboratoria RH+ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy 05-500 Piaseczno), przy ul. Młynarskiej 39 lok. 8 (KRS: 0000412136).

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 209/17, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Laboratoria RH+, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz
SSR Monika Mysiakowska-Choina

Sygn. akt X GUp 209/17 w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona (zgodnie z art. 440 PU);
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.